Το Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο με το ιστολόγιο Lavaron.com.gr διοργανώνουν Βιβλιοπαρουσίαση την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:30 με θέμα: Η Εκκλησία σε περίοδο πανδημίας

Το Πρα­κτο­ρείο Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Λει­τουρ­γι­κής και Πο­λι­τι­στι­κής Ενη­μέ­ρω­σης – Lavaron.com.gr, το Κέ­ντρο Οικου­με­νι­κών, Ιε­ρα­πο­στο­λι­κών και Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Με­λε­τών (CEMES) «Μη­τρο­πο­λί­της Πα­ντε­λε­ή­μων Πα­πα­γε­ωρ­γίου» και οι εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο σας προ­σκα­λούν στη δι­α­δι­κτυ­α­κή πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου του Νι­κό­λαου Δη­μη­τρι­ά­δη.

Στην παρουσίαση, την οποία θα συντονίσει ο Υπεύθυνος των Εκδόσεων Επίκεντρο κ. Πέτρος Παπασαραντόπουλος εκτός του Επιμελητού μετέχουν ο Πρόεδρος επί τιμή του Κέντρου, Ομότιμος Καθηγητής κ. Πέτρος Βασιλειάδης, o Τέως Πρόεδρος Καθηγητής κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπεύθυνος του Ιστολογίου π. Θεοφάνης.

Η πα­ρού­σα παν­δη­μία ήταν πε­ρί­ο­δος πνευ­μα­τι­κής ανα­γέν­νη­σης και ελ­πί­δας και μο­να­δι­κή ευκαι­ρία για λει­τουρ­γι­κή και συ­νο­λι­κή ανα­γέν­νη­ση της Εκ­κλη­σί­ας. Υπήρ­ξε συ­γκλο­νι­στι­κή εμπει­ρία βί­ω­σης της αυθε­ντι­κής φύ­σης της Εκ­κλη­σί­ας και ορα­μα­τι­σμού επι­στρο­φής στο πα­ρα­δο­σι­α­κό κα­θε­στώς της ιε­ρο­σύ­νης όλων των πι­στών και ανα­βί­ω­σης μι­ας ευρύ­τε­ρης μό­νι­μης Δι­α­κο­νί­ας, αν­δρών και γυ­ναι­κών.

(Από την Ανοι­χτή Επι­στο­λή προς τις Εκ­κλη­σί­ες)


Το Κέ­ντρο Οικου­με­νι­κών, Ιε­ρα­πο­στο­λι­κών και Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Με­λε­τών (CEMES«Μη­τρο­πο­λί­της Πα­ντε­λε­ή­μων Πα­πα­γε­ωρ­γίου» δι­έ­πε­ται ως προς την ορ­γά­νω­ση, τη Δι­οί­κη­ση και τη λει­τουρ­γία του από τις Δι­α­τά­ξεις Πο­λι­τι­στι­κών Σω­μα­τεί­ων, και έχει ως στό­χο την προ­ώ­θη­ση και θε­ο­λο­γι­κή τεκ­μη­ρί­ω­ση κά­θε μορ­φής Οικου­με­νι­κού και Δι­α­θρη­σκει­α­κού Δι­α­λό­γου της κα­τά Ανα­το­λάς Ορ­θο­δό­ξου Εκ­κλη­σί­ας, την προ­ώ­θη­ση του αυθε­ντι­κού Ορ­θο­δό­ξου Ιε­ρα­πο­στο­λι­κού ιδε­ώ­δους, την ενί­σχυ­ση των ιε­ρα­πο­στο­λών της Εκ­κλη­σί­ας, κα­θώς και την καλ­λι­έρ­γεια πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής συ­νεί­δη­σης για τη δι­α­τή­ρη­ση της ακε­ραι­ό­τη­τας της κτι­στής δη­μι­ουρ­γί­ας.

Απώ­τε­ρος δη­λα­δή στό­χος του Κέ­ντρου είναι να προ­σφέ­ρει στην Ορ­θό­δο­ξη Εκ­κλη­σία και στην ευρύ­τε­ρη Χρι­στι­α­νι­κή Κοι­νό­τη­τα τις Ερευ­νη­τι­κές, Επι­στη­μο­νι­κές και Δι­δα­κτι­κές του Υπη­ρε­σί­ες με Με­τα­πτυ­χι­α­κά Προ­γράμ­μα­τα, Επι­στη­μο­νι­κές Με­λέ­τες και Συ­νέ­δρια στον χώ­ρο τό­σο των Οικου­με­νι­κών Δι­α­λό­γων και της Ιε­ρα­πο­στο­λής, που με πά­θος και συ­νέ­πεια Δι­α­κό­νη­σε ο Αεί­μνη­στος Μη­τρο­πο­λί­της κυ­ρός Πα­ντε­λε­ή­μων Πα­πα­γε­ωρ­γίου, Επί­τι­μος Δι­δά­κτο­ρας του ΑΠΘ, ως Εκ­πρό­σω­πος σε Δι­ε­θνή fora της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως του Οικου­με­νι­κού μας Πα­τρι­αρ­χείου και της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, όσο και της δι­ά­σω­σης του φυ­σι­κού πε­ρι­βάλ­λο­ντος, που με επι­τυ­χία Δι­α­κο­νεί, και μά­λι­στα με Δι­ε­θνή Ανα­γνώ­ρι­ση, ο Παναγιώτατος Οικου­με­νι­κός μας Πα­τρι­άρ­χης κ.κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος.

www.lavaron.com.grΚατηγορίες:Δραστηριότητες

Ετικέτες: , , ,

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: