Ακάθιστος Ύμνος

Ακάθιστος Ύμνος

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια,Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια.Αναγράφω σοι η πόλις σου, Θεοτόκε.Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον,Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσονΊνα κράζω σοι· Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε. Στάσις Πρώτη Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τη Θεοτόκω το Χαίρε·και συν… Read More ›